eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Motorkou k upkwskemu tunelu
Peter, 31.07.2011 (10507 pretan)

V sobotu, 30. júla 2011, sa uskutonila jazda historického vlaku z Košíc do Medzilaboriec a k tunelu na hraniciach s Poskom. Pôvodný zámer usporiadateov z Klubu historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach ís vlakom a do upkówa síce nevyšiel, ale napriek tomu sa akcia vydarila. Spolone s Norom sme do Medzilaboriec v sobotu zašli. Ako sme pochodili, sa dozviete z nasledujúcej reportáe.

Predpove poasia na víkend nebola priaznivá, malo by zamraené s prehánkami. Aj z tohto dôvodu som skúšal Nora odhovori od tejto akcie. No neúspešne. Tak mi nezostávalo ni iné len v sobotu skoro ráno vsta a ís do Medzilaboriec. Cestou z Revúcej pršalo a po Košice. No alej na východ bolo pomenej oblanosti a pršalo len vemi slabo, a len miestami. V Prešove som vyzdvihol Nora a spolu sme zamierili do Humenného. Tu pred stanicou sme pokali na historický vlak, ktorý mal menšie meškanie. Meškanie nám kríilo naše plány ís do poského upkówa. Poas prázdnin chodia do upkówa cez víkend turistické vlaky a doobedajší vlak sme mali v pláne odfoti. ia, elezniná spolonos Slovensko, a.s., letné turistické vlaky z Medzilaboriec do upkówa zrušila. Našastie, neakali sme dlho a v diake sa objavil Hurvínek aj s prívesným vozom. Súpravu historického vlaku sme odfotili a u sme mierili do Poska.
 
Historický motorový vlak pred Humenným
 Výlet k tunelu v Lupkówe
 
Do Poska je u niekoko rokov znovu otvorený cestný hraniný priechod Palota pre osobné vozidlá a autobusy. Cesta je tu vynovená z fondov Európskej únie. No za hranicami sa kvalita cesty do upkówa výrazne zhoršila. Do Lupkówa sme prišli vas, ale na pohraninú stanicu upków zostávalo prejs ešte asi dva kilometre. Preto sme na vlak pokali na stanici Nowy upków. Stanica má síce viac koají, ale okrem prejazdnej koaje, pri ktorej je nástupište, boli ostatné staniné koaje zarastené vysokou trávou. Vlaky do upkówa chodia len v letnom období a je to na stave stanice vidie. Našli sme si s Norom vhodné miesto v mokrej tráve. Netrvalo dlho a objavil sa vlak z upkówa do Zagórzu.
 
Nowy upków a vlak do Zagórzu
Výlet k tunelu v Lupkówe 
 
Prebrodili sme sa mokrou trávou spä k autu a pomaly po dos nekvalitnej ceste sme sa presunuli na pohraninú stanicu upków.
 
Výpravná budova stanice upków (PKP)
Výlet k tunelu v Lupkówe 
  
 
Tunel v upkówe - poská strana
Výlet k tunelu v Lupkówe 
 
 Dobu, poas ktorej historický motorový vlak robil mimoriadne jazdy z Medzilaboriec do Vydrane, sme chceli vyui a prejs upkówskym tunelom. Tunel leí sasti na území Poska a sasti na našom území. Vybudovaný bol na dvojkoajnej trati Prvej uhorsko-haliskej eleznici. Z Medzilaboriec sa upkówskemu tunelu zaalo jazdi a 12. júna 1873. V tuneli je síce inštalované osvetlenie, ale chceli sme si s Norom vychutna pravú tunelovú atmosféru, tak sme vyuili pri prechode tunelom len slabé svetlo bateriek. Na slovenskej strane tunela sme sa zdrali krátko, pár záberov a u sme šliapali spä do upkówa. Mali sme záujem sa previes k tunelu aj historickým vlakom a as pokroil.
 
Tunel v upkówe - slovenská strana
Výlet k tunelu v Lupkówe 
 
Do Medzilaboriec sme sa vrátili vas. Na stanici sme odfotili motorový voze (Magdu) z rodu Hurvínkov, ktorý krátko na to posunoval, aby mohol tlai prívesný voze k tunelu.
 
Stanica Medzilaborce
 Výlet k tunelu v Lupkówe
 
Nastúpili sme do vlaku, ktorý mal namierené k tunelu. Po necelom roku opä osobný vlak na trati smerom do Poska. Zakúpili sme si spomienkový cestovný lístok a tešili sa na výlet k tunelu, od ktorého sme sa krátko predtým vrátili. Vlak sa naplnil úplne a na alších zastávkach. Potom u zostávalo len dúfa, e motorový voze M131.1125 si poradí so znaným stúpaním na trati k tunelu. Sledovali sme údaje na sklonovníkoch popri trati a konfrontovali sme ich s otákami motora. Cesta ubehla rýchlo. Vlak zastavil pred tunelom, aby mohli záujemcovia o fotenie pohodlnejšie vystúpi. Následne vlak zacúval do tunela. Len o fotografi zaujali miesto vlak pomaly z tunela vyšiel.
 
Magda pred tunelom
Výlet k tunelu v Lupkówe 
 
Vlak posunuje do tunela
 Výlet k tunelu v Lupkówe
 
Úastníci akcie
Výlet k tunelu v Lupkówe
 
 Magda vychádza pomaly z tunela 1. 
Výlet k tunelu v Lupkówe
 
  Magda vychádza pomaly z tunela 2.
Výlet k tunelu v Lupkówe
 
Magda sa schovala v tuneli
Výlet k tunelu v Lupkówe
 
Záujem o fotoakciu bol znaný. Našli sa síce aj takí, o sa chceli len previez, ale väšina si mimoriadnu chvíu chcela fotograficky zaznamena. asu nebolo nazvyš. Organizátori chceli s vlakom zacúva a tesne k slovensko-poskej hranici, ktorá je v tuneli. S Norom sme preto opä nastúpili do vlaku. Ke sa vlak z tunela vrátil, nastúpili aj ostatní úastníci akcie, a vlak sa mohol vráti do Medzilaboriec. udí postupne ubudlo, lebo domáci vystúpili na zastávke Vydra a Medzilaborce mesto. Na stanicu v Medzilaborciach sme dorazili pred odchodom riadneho vlaku do Humenného, po ktorom do Košíc vyráal aj mimoriadny, historický vlak. S Norom sme sa rozhodli odfoti ho pri mechanickom vchodovom návestidle do stanice Medzilaborce.
 
Návrat do Košíc
Výlet k tunelu v Lupkówe 
  
Do Prešova sme plánovali návrat cez Stropkov, preto sme mali v pláne u len jednu fotozastávku pred obcou Nový Bor. Ke vlak prešiel, nasadli sme do auta a spokojní sme išli domov. Aj ke nebolo letné poasie, výlet k upkówskemu tunelu sa vydaril. Bolo síce dos oblano, ale našastie nepršalo. Nakoniec som bol rád, e som Nora nepresvedil, aby sme do upkówa nešli. Poas cesty domov sme sa dohodli, e do Medzilaboriec sa urite vrátime. Z našej sobotnej návštevy upkówa a tunela na trati 191 pripravíme samostatný lánok. Na záver u tradine nesmie chýba poakovanie usporiadateom, predovšetkým Klubu historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach, za zorganizovanie akcie. Fotografie z akcie jazdy k upkówskemu sú vo fotoalbume. © Norbert Mondek & Ing. Peter Páteek

Home